Biuro
Projektowe

Przedsiębiorstwo Pomocnicze MPWiK Sp. z o.o. wykonuje kompleksowe usługi projektowe w branży wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie projektowania. Począwszy od złożenia wniosku o informację techniczną, uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, poprzez opracowanie projektu, do uzyskania wymaganych przepisami formalności – np. uzgodnień branżowych, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy. Oferujemy Państwu wykonanie projektów inwestycyjnych wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami urzędowymi w zakresie projektowania sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej.

  Biuro Projektowe, Kościuszki 37A
    12 292 39 03
    12 292 39 04
    12 292 39 05


Przyłącza
wodnokanalizacyjne

Oferujemy kompleksowe wykonanie przyłączy i sieci wodnokanalizacyjnych. Począwszy od przygotowania projektów budowlanych, poprzez realizację zleceń, aż do załatwienia wszelkich formalności związanych z inwestycją.

  Biuro, Złotego Wieku 74
    12 648 57 68     608 178 951

Czyszczenie
kanalizacji

Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji za pomocą specjalistycznego sprzętu marki JUROP. Czyszczenie kanalizacji przeprowadzane jest wysokociśnieniowymi dyszami (pompa wodna o wydatku 360 l/min i ciśnieniu 170 bar), mającymi za zadanie usunąć osad, który następnie w trakcie czyszczenia jest wypompowywany przez kompresor ssący o wydatku 2400 m3/h. Zabudowy Jurop pracują na samochodach ciężarowych RENAULT C460 oraz MAN TGS 26.440.

  Biuro, Złotego Wieku 74
    12 647 57 68     600 230 932

Inspekcja
telewizyjna

Samochody ciężarowe ze specjalistyczną zabudową świadczą następujące usługi: Inspekcję telewizyjną kanałów (do DN 1500) z raportem uszkodzeń i wykresem spadków na odcinkach pomiarowych. Próby szczelności odcinków kanalizacji (DN 200 – DN 400) Instalacja i serwisowanie kabli telekomunikacyjnych w kanale robotem samojezdnym w technologii STAR (DN 250 – DN 1200) Bezwykopowe naprawy kanalizacji metodą punktową (DN 150 – DN 400) Szczegółową inspekcje telewizyjną przyłączy kanalizacyjnych, także przez wpust boczny lub złącze siodłowe. Legalizacje i odbiory przyłączy kanalizacyjnych.

  Biuro, Złotego Wieku 74
    12 647 57 68     600 230 932

RODOKlauzula informacyjna (art. 13 RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Przedsiębiorstwo Pomocnicze MPWiK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą: os. Złotego Wieku 74, 31-618 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000505804, NIP: 678-315-05-39; REGON: 123092640; kapitał zakładowy: 3.097.500,00 zł.

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Przedsiębiorstwie Pomocniczym MPWiK Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem (e-mail): iod@pp.mpwik.krakow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
3.1 art. 6 ust. 1 lit. b RODO poprzez podjęcie na żądanie osoby, której dane dotyczą, niezbędnych działań przed zawarciem umowy/zlecenia lub wykonaniem umowy/zlecenia albo innych robót/usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Pomocnicze MPWiK Sp. z o.o.;
3.2 art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych poprzez umożliwienie kontaktu z Administratorem Danych i udzieleniem przez niego odpowiedzi za pośrednictwem kontaktu mailowego.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Pomocnicze MPWiK
Sp. z o.o. jako podmiot przetwarzający z zastrzeżeniem innych podmiotów, którym obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
5.1 w przypadku umowy/zlecenia - 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym realizacji umowy/zlecenia zgodnie z przepisami prawa podatkowego, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń;
5.2 w przypadku kontaktu mailowego - do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą, sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez kontakt mailowy, nie dłużej jednak niż 10 lat.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i/lub organizacji międzynarodowej.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
7.1 prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
7.2 prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
7.3 prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
7.4 prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
7.5 prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
7.6 prawo do wniesienia sprzeciwu, w tym profilowania (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
7.7 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, np. poprzez wysłanie e-maila z oświadczeniem o cofnięciu zgody;
7.8 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wykonania umowy/zlecenia.

9. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji, opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Kontakt

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Pomocnicze MPWiK Sp. z o.o. w Krakowie, os. Złotego Wieku 74, 31‑618 Kraków. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu odpowiedzi na treść wiadomości.

  Biuro:
    Złotego Wieku 74
        31-618 Kraków
    12 648 57 68
    12 647 65 29

  Biuro Projektowe:
     Kościuszki 37A
    12 433 34 63